Currently Browsing: บทเรียนชีวิต

2017-04-11 08.50.36 1

24 สิ่งที่ฉันอยากรู้ ก่อนฉันจะอายุ 24 ปี : ‘ ปิงปิง ’ เจ้าของเพจ BlissOutThere

ปิงเพิ่งอายุ 24 ไปเมื่อไม่กี่วันนี้เอง จะว่าไปเวลาก็เดินเร็วเหมือนกัน แป๊ปเดียว ผ่านมาประมาณ 1 ใน 3 ของชีวิตแล้ว