Currently Browsing: เตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ

2019-05-13 11.24.44 1

ส่งต่อ 10 อย่างที่น่าจะรู้ ก่อนจะย้ายมาอยู่ / เรียน ที่ ‘ ซิดนีย์, ออสเตรเลีย ’ | Bliss Out There

แชร์ประสบการณ์ตรง จากเด็กที่มาเรียนที่ ‘ซิดนีย์’ ครบ 1 ปี นี่แหละคือสิ่งที่เราน่าจะรู้ก่อนจะย้ายมา (-: